See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et parandada teie kasutuskogemust meie veebisaitidel. Loe edasi SIIN

Kõik kategooriad

.

.

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad kauba ostu-müügi eeskirjad (edaspidi: Eeskirjad) on pooltele siduv juriidiline dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja maksmise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja teised e-poes www.printeridplus.ee (edaspidi: e-pood) kauba ostmise ja müügiga seotud sätted.

1.2 Müüja jätab endale õiguse Eeskirju igal ajal muuta, parandada või täiendada vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele. Kõikidest muudatustest, parandustest või täiendustest teavitatakse registreerunud Ostjat e-posti teel.

2. Isikuandmete kaitse

2.1 Igasugusele isikuandmetega seotud teabele, mis on E-poes registreeritud, kohaldatakse Müüja isikuandmete kaitse poliitikat, mis on sätestatud Euroopa Liidu seadustes ja teistes õigusaktides.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

3.1 Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja peale ostetava(te) kauba/kaupade valimist ja ostukorvi panemist klõpsab lingil „Esita tellimus“.

3.2 Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse E-poe andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1 Ostjal on õigus osta kaupu E-poest käesolevate Eeskirjadega kehtestatud korras.

4.2 Ostjal on õigus taganeda E-poega sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult (kirja, faksi või e-posti teel) hiljemalt 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul arvates kauba kohaletoimetamisest.

4.3 Eeskirjade punktis 4.2 sätestatud õigust võib Ostja kasutada üksnes juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud ega seda ei ole kasutatud.

4.4 Ostja võib kasutada punktis 4.2 sätestatud õigust ainult siis, kui kaup ei ole kahjustatud või kui kauba välimust ei ole oluliselt muudetud või kui seda ei ole kasutatud..

5. Ostja kohustused

5.1 Ostja peab kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.

5.2 Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult Müüjat teavitama jaotises „Kontaktid“ märgitud sidevahendite kaudu.

5.3 Kui Ostja registreerimisvormis toodud andmed muutuvad, peab ta neid viivitamatult uuendama.

5.4 Ostja kohustub e-poodi kasutades täitma käesolevaid Eeskirju, muid veebipoes selgelt märgitud tingimusi ning mitte rikkuma Euroopa Liidu õigusakte.

6. Müüja õigused

6.1 Kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja etteteatamata piirata või peatada ostjal juurdepääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registratsioon.

6.2 Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja e-poe töö ajutiselt või täielikult peatada ilma Ostjat sellest ette teatamata..

6.3 Müüjal on õigus Ostjat sellest ette teavitamata tellimus tühistada, kui Ostja, olles valinud Eeskirjade punktis 8.2 sätestatud makseviisi, ei tasu kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

7. Müüja kohustused

7.1 Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada e-poe pakutavaid teenuseid käesolevates Eeskirjades ja veebipoes sätestatud tingimustel.

7.2 Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvatele isikuandmetele, mis on märgitud veebipoe registreerimisvormis, välja arvatud Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud juhtudel.

7.3 Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt märgitud aadressile Eeskirjade punktis 9 toodud tingimustel.

7.4 Kui müüjal pole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma võimaluste piires analoogset või sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogset või oma omadustelt kõige sarnasemat toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral Ostjale tasutud raha tagastama 2 (kahe) tööpäeva jooksul.

8. Toodete hinnad, tasumise kord ja tähtajad

8.1 Toodete hinnad e-poes ja koostatud tellimuses on märgitud eurodes sisaldades käibemaksu.

8.2 Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.2.1 Cash on collection at the premises of UAB "PrintPlius LT".

8.2.2 Vastavalt esitatud elektroonilisele ostu-müügidokumendile Leedu, Läti, Eesti pankade pangalingi kaudu.

8.3 Punktis 8.2 toodud makseviisidega tasumisel kohustub Ostja tasuma kauba eest 2 (kahe) tööpäeva jooksul, vastasel juhul kaotab ta kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise tõttu pretensioonide esitamise õiguse, kuna eelnimetatud juhtudel hakatakse kaupa vastavalt Ostja poolt esitatud tellimusele vormistama alles peale kauba eest tasumist.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1 Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba kättetoimetamise koha ja oma kontaktandmed.

9.2 Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui tal pole võimalik kaupa ise vastu võtta ja kaup on toimetatud märgitud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.

9.3 Kauba kohaletoimetamine on tasuline. Kaubad toimetatakse kohale kullerteenuste teenuseid kasutades:

9.3.1 Kauba kohaletoimetamise hind sõltub kauba kaalust ja esitatakse iga tellimuse puhul eraldi.

9.4 Müüja kohustub kauba Ostjale välja saatma 2 tööpäeva jooksul. See tähtaeg ei kehti juhtudel, kui vajalikku kaupa Müüja laos ei ole ning Ostjat teavitatakse tellitud kauba puudusest. Samas nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kohaletoimetamise tingimustes kokku leppima.

9.5 Müüja vabaneb kõikidel juhtudel vastutusest kauba kohaletoimetamise tähtaegade rikkumise eest, kui kaup ei ole Ostjale üle antud või seda ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel.

9.6 Kauba kohaletoimetamise käigus peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui ostja allkirjastab arve (saatelehe) või muu saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud sobivas seisukorras. Märgates, et kohale toimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), peab Ostja selle märkima arvele (saatelehele) või muule saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile ja Müüja või tema esindaja juuresolekul kirjutama vabas vormis pakendi kahjustamise akti. Kui Ostja seda ei tee, vabaneb Müüja vastutusest Ostja ees toote kahjustuste pärast, kui sellise kahju põhjustas pakendi kahjustus, mida Ostja ülaltoodud korras ära ei märkinud.

9.7 Juhul, kui Ostja pärast kauba kättesaamist märkab, et pakis ei ole õiget kaubakomplekti või tarnitud kauba suurus, värv või mõõtmed pole õiged, peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama.

9.8 Juhul, kui Ostja Eeskirjade punkti 4.2 alusel taganeb ostu-müügilepingust, on ta kohustatud tasuma kõik kauba tagastamise otsesed kulud Müüjale vastavalt ülaltoodud tabelis toodud transporditariifidele. Nende Müüja kulude summa arvatakse maha Ostjale tagastatava(te) kauba/kaupade eest tasutud rahast. Kui tasaarvestus ei kata kogu Müüja nõuet, s.t. kui Müüja poolt kantud kauba tagastamise kulud ületavad tagastatava kauba väärtuse, kohustub Ostja tasuma ülejäänud summa Müüjale 15 päeva jooksul.

10. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

10.1 Kõigi e-poes müüdavate toodete omadused on märgitud iga toote juures olevasse tootekirjeldusesse.

10.2 Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava kuvari omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

10.3 Teatud kaubaliikidele annab müüja teatud aja jooksul kehtiva kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud selliste kaupade kirjeldustesse.

10.4 Juhul, kui Müüja ei anna teatud liiki kaubale kvaliteedigarantiid, kohaldatakse vastavates õigusaktides sätestatud garantiid.

11. Ebakvaliteetse kauba ümbervahetamise ja tagastamise tingimused

11.1 Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse välja või tagastatakse vastavalt majandusministri 29. juuni 2001. a käskkirjas nr. 217 «Asjade tagastamise ja ümbervahetamise reeglite kinnitamine» kinnitatud esemete tagastamise ja ümbervahetamise reeglitele.

11.2 Kui tagastatakse ebakvaliteetne toode, kohustub Müüja ebakvaliteetse toote vastu võtme ja asendama selle analoogse tootega. Juhul, kui Müüjal analoogset toodet ei ole, tagastab ta Ostjale toote eest tasutud raha.

12. Vastutus

12.1 Ostja vastutab täielikult Ostja registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest.

12.2 Ostja vastutab oma toimingute eest, mida ta sooritab selles e-poes.

12.3 Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui e-poe pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik logides e-poodi sisse Ostja sisselogimisandmeid kasutades, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

12.4 Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tuleneb sellest, et Ostja, vaatamata Müüja soovitustele ja Ostja kohustustele, ei lugenud käesolevaid Eeskirju, kuigi talle oli selline võimalus antud.

12.5 Kui Müüja e-poes on linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või eraisikute veebilehtedele, ei vastuta Müüja seal leiduva teabe ega tegevuste eest, ei halda, kontrolli ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.

12.6 Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsesed kahjud.

13. Teabevahetus

13.1 Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

13.2 Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüjale e-poe jaotises "Kontaktid" märgitud sidevahendite kaudu.

14. Lõppsätted

14.1 Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.

14.2 Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega.

14.3 Kõik käesolevate eeskirjade rakendamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.